Åldersgräns 18 år.

För att boka stuga/villavagn eller plats hos oss på Vita Sandars camping, så kan du nå oss online, via telefon eller via e-mail.

I mån av plats så gör vi en bokning inom önskat område/önskad stugtyp.

Önskas ett speciellt objekt så går det bra att boka det vid bokningstillfället.
Vi försöker att tillgodose önskemålen så långt som möjligt.

Under midsommarhelgen så är det minimum tre nätter som bokad, dvs tors-sön. Vi har förhöjd avgift midsommarhelgen med 100:- /dygn

Några dagar efter bokning skickar vi ut en bokningsbekräftelse eller faktura. Den första delsumman ska betalas inom 10 dagar och resterande del 40 dagar innan ankomst. Om det är mindre än 40 men mer än 20 dagar till ankomst, så ska hela beloppet betalas inom 10 dagar. Vid bokning kortare än 20 dagar före ankomst skall betalning ske snarast.

Serviceavgift 135 kr uttages för alla bokningar som görs via telefon eller mail. Det är gratis att boka online!

”Vad gäller när jag bokar en stuga, villavagn eller campingtomt”

Vad gäller när jag bokar en stuga eller Campingtomt?
Allmänna villkor för uthyrning av stugor och campingtomter. Antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

Vem är ansvarig?
Ansvarig uthyrare är:
Vita Sandars Camping AB, Box 14 464 21 Mellerud.
Tel 0530-122 60,
Orgnr 556425-6450

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

  • du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
  • du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag
  • du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning,
  • du får disponera stugan/campingtomten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.
  • Om du inte är nöjd med stugan/campingtomten, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran). Vid bokning inom 14 dagar före ankomst är bokningen bindande omgående.

När skall jag betala?
Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Om du bokar mindre än 40 dagar i förväg ska hela hyran betalas inom 10 dagar.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften eller andra avgifter i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning. Observera att vi normalt inte skickar påminnelser.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss.

Men om det händer mig något?

Avbokningsavgift

I händelse av att avbeställningsskydd ej tecknats uttas följande avbokningsavgift.

40 dagar eller fler före ankomst:
10% av bokningens pris.

Vid avbokning 39-12 dagar före ankomstdag:
50 % av totalt pris

Vid avbokning 11-2 dagar före ankomstdag
75 % av totalt pris

1-0 dagar före ankomstdag:
100 % av totalt pris

 

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd, till en kostnad om SEK 250 per bokning. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Med tecknat avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 h före ankomstdag, förutsatt att någon av nedan angivna händelser inträffat.

  1. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/maka, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär,
  2. det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning eller
  3. inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.

Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd, ändrings- samt bokningsavgift.

 

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan.

I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, dock senast kl 11.00 dagen efter ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Alla stugor har rökförbud.

Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Ej heller grilla med engångsgrill direkt på gräset eller på stugans verandagolvet eller på träborden på stranden.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Denna avgift är från 300:- beroende på stugstorlek.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
– Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/området.
– Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/området.
– stugan används till ej avsett ändamål.

Om avtalet upphör att gälla pga ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från området/stugan och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/campingtomten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)

Övrigt
I priset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng eller barnstol om inte annat angetts på framsidan av bekräftelsen. Rengöringsmedel finns i stugan.

Personuppgifter

SweCamp Vita Sandar ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar. SweCamp Vita Sandar kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av SweCamp Vita Sandar och av Swecamp som är kedjan SweCamp Vita Sandar tillhör. Detta gäller SweCamp Vita Sandar) och Swecamps egna produkter och tjänster samt för andra produkter och tjänster på uppdrag av bolag och organisationer som SweCamp Vita Sandar och Swecamp samarbetar med.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta

Vita Sandars Camping AB,

Box 14 464 21 Mellerud.
Tel 0530-122 60,
Orgnr 556424-6450